شاید دیگر تکرار نخواهد شد...


روحــانی :
والله، بالله، تالله سال ۸۴ تا ۹۶ دیــگر تــکرار نـخواهد شد…

شاید ایراداتی داشت و انتقاداتی به دولتش وارد باشد،
اما بی انصافیست اگر نگوییم که او رییس جمهوری بود به معنای واقعی کلمه از و در متن مردم.

سبک و سیاقی در حکومت داری که شاید دیگر تکرار نخواهد شد.

/ 0 نظر / 83 بازدید